فال روزانه متولدین اسفند ماه چهارشنبه ۲ تیر

۱۴۰۰/۴/۱ ۲۳:۴۵:۹

برخی از همکاران باعث به وجود آمدن سوءتفاهم با کارفرما می شوند ، اما موقعیت های مثبت به سرعت حاکم می شوند.

عاشق شما را ناامید نخواهد کرد ، اما ممکن است از احساسات شدید زیاد خوشتان نیاید و آنها را درک نکنید.

ابتکار عمل را برای سازماندهی یک پروژه تفریحی در دامان طبیعت که شامل پیاده روی در مسافت های طولانی و بالا رفتن از برخی از ارتفاعات است ، انجام دهید.


12-pisces