فال روزانه متولدین مهر ماه سه شنبه ۲۲ تیر

۱۴۰۰/۴/۲۱ ۲۳:۳۰:۱۴

هرگز درگیر مسائل مخرب نشوید ، بلکه سعی کنید برنامه های خود را تا حد ممکن مخفی و پنهان نگه دارید.

لجبازی نکنید و به عقاید خود بچسبید ، اما به نظر شریک زندگی خود گوش دهید و با او با استدلال و منطق بحث کنید ، نه با تعصب.

غذاهای متناسب و سالم را طبق نیاز رژیم خود، از فهرست غذاهای رژیمی انتخاب کنید.


07-libra