فال روزانه متولدین مهر ماه پنجشنبه ۳۱ تیر

۱۴۰۰/۴/۳۰ ۲۳:۳۰:۱۵

در این روز ممکن است مراحلی به تأخیر بیفتد یا جو آشوبی را در اطراف شما ایجاد کند ، اما گذرا است و خطرناک نیست.

رابطه خود را با معشوق حفظ کنید ، زیرا جایگزینی برای او پیدا نمی کنید ، بحث را بپذیرید و نظرات خود را به او تحمیل نکنید.

روی دیگران شرط نگذارید تا به شما بگویند چه چیزی برای شما بهتر است ، بهترین کار مشورت با متخصصان است.


07-libra